Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Uw persoonlijke gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende psycholoog, een cliëntendossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat het anamnestisch interview en uitslagen van testen en/of vragenlijsten, indien afgenomen. Dit wordt aangevuld met het door u ingevulde aanmeldformulier en eventuele andere met de therapie in verband houdende correspondentie die u mij heeft verstrekt.
Naast het papieren cliëntendossier worden uw persoonsgegevens vastgelegd in het digitale cliëntregistratiesysteem aan de hand van de gegevens die u mij aanlevert. Het bevat tevens de rapportage van de door u gevolgde sessies. Als psycholoog ben ik verplicht op dusdanige wijze aantekeningen te maken in het dossier, waardoor ik in staat ben verantwoording van te leggen van mijn handelswijze.

Het door u ingevulde aanmeldformulier wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het maken en versturen facturen. Een factuur bevat de volgende gegevens: naam, adres en woonplaats /geboortedatum/datum en kosten van de sessie(s)/omschrijving van de behandeling.
 • Voor het wel of geen toestemming verlenen tot het overleggen met en/of informeren van de huisarts over de aanvang en beëindiging van de therapie.
 • Uw medicijngebruik wordt geregistreerd indien het verband houdt met uw psychische gezondheid.

Mocht ik door ziekte, in geval van doorverwijzing of andere omstandigheden genoodzaakt zijn de therapie over te dragen aan een andere hulpverlener, dan wordt vooraf aan u gevraagd of de relevante informatie naar de betrokken hulpverlener mag worden overgedragen.

 • Mocht ik geanonimiseerde informatie verstrekking tijdens intercollegiale toetsing zinvol achten dan vraag ik vooraf uw expliciete toestemming.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u vooraf  informeren en schriftelijk om uw toestemming vragen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens:

 • Het papieren dossier bevindt zich in mijn praktijk in een afgesloten archief. Dit archief is alleen voor mij toegankelijk.
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van het digitale cliëntregistratiesysteem.
 • Volgende de beroepscode (art71), de wet(art. 457 Wgbo )en de Jeugdwet (art 7.3.11) heb ik als behandelend psycholoog een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van hetgeen mij uit hoofde van mijn beroep ter kennis komt.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij info@dbpsychologenpraktijk.nl.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat op uw verzoek uw persoonsgegevens door middel van een computerbestand naar u of naar een door u aangegeven organisatie gestuurd worden.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, overdraagbaarheid, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dbpsychologenpraktijk.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u wordt ingediend, verzoek ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = strook met nummers onderaan), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw persoonsgegevens. Ik zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek. Tot slot wijs ik u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijn van gegevens

De gegevens in het papieren dossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist. Hierbij aansluitend worden ook de gegevens in het cliëntregistratiesysteem eveneens 15 jaar bewaard. Na 15 jaar wordt het papieren dossier vernietigd. De gegevens in het digitale cliëntregistratiesysteem worden geanonimiseerd voor statistische doeleinden. De termijn van 15 jaar gaat in vanaf het moment dat uw therapie bij mij is beëindigd.

Mocht het redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlenerschap voortvloeien dat het dossier langer wordt bewaard, dan is dit toegestaan in de volgende situaties:

 • de verwachting dat iemand na beëindiging van de behandeling zich later weer onder behandeling zal stellen en het dossier belangrijke informatie bevat voor de behandeling.
 • Wanneer er een klachtprocedure loopt tegen mij als hulpverlener.

Privacy via website dbpsychologenpraktijk.

Indien u via de website www.dbpsychologenprakijk. en gebruikmakend van het contactformulier gegevens aan mij verstuurd, worden deze gegevens versleuteld verzonden naar het e-mailadres van mijn praktijk.